Vakıf Senedi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI
SENEDİ

GENEL HÜKÜMLER

Vakfın Adı

Madde 1: Vakfın Adı ‘’Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı”dır.Bu senette kullanılan ‘’Vakıf’’ terimi, ‘’Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı”nı , ‘’Üniversite’’ ise Ankara Üniversitesi ile, fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini ve diğer bağlı birimleri ifade eder.

Vakıf Merkezi

Madde 2 : Vakfın Merkezi, Ankara’dadır. Vakıf gerekli gördüğü takdirde yurt içinde ve yurt dışında ilgili mercilerden izin almak suretiyle, şubeler , temsilcilikler, bürolar ve benzeri birimler açabilir. Vakfın Adresi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Çakmak Apt. 31/1 Beşevler Ankara’dır.

Vakfın Gayesi

Madde 3 : Ankara Üniversitesinde bilimsel inceleme, çalışma ve araştırma yapılmasına , bilgi ve teknoloji üretilmesine ve bunların yayılmasına, bu suretle Üniversitenin ulusal alanlarda gelişme ve kalkınmaya destek olmasına, ilgili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yaparak bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmesine katkı sağlamak ve Ankara Üniversitesinin öğretim elemanları ile öğrencilerinin eğitim ve sağlık sorunları ile mali ve sosyal sorularının çözümüne yardımcı olmak gayesiyle “Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı ” kurulmuştur.

Vakfın Gayelerini gerçekleştirebilmek için :

a) Yurt içinde ve dışında eğitim kurumları, üniversiteler, vakıflar, kütüphaneler, araştırma merkezleri ve uluslar arası kuruluşlar ile ilişki kurar ve işbirliği yapar;
b) Ulusal ve uluslararası konferanslar , sempozyumlar , paneller ve benzeri toplantılar düzenler,
c) Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin bilimsel inceleme, çalışma ve araştırmalarını destekler , teşvik eder; bunun için gerekli kitap , doküman vesair yayınlarla, araç ve gereci sağlar,
d) Ankara Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerine burs temin eder veya verir,
e) Ankara Üniversitesi’nin yayın faaliyetlerine katkıda bulunur; bu cümleden olmak üzere eğitsel ve bilimsel değeri olan her türlü kitap, makale, dergi, ders notu, monografi, araştırma sonuçlarını basar, yayar, çoğaltır, dağıtır,
f) Eğitim ve öğretimin gerektirdiği bilumum araç, gereç, makine teçhizat, bilgi işlem sistemleri vesair sistemleri ithal , imal, ihraç eder; pazarlar yurt içinde ve yurt dışında her türlü patent , royalt, know-how, telif hakları satın alır; satar, kullanma hakkını verir veya alır,
g) Uygulamalı ve yaygın eğitim ve öğretimi gerçekleştirebilmek için gerekli tesisleri kurar , işletir; bu maksatla kurulmuş olanlarla her türlü işlemlerine girişir;
h) Ankara Üniversitesi ve diğer kuruluşlar ile işbirliği içerisinde, her türlü eğitsel,sosyal , ticari ve sınai tesislerle , özel hastaneler , sağlık merkezleri , dispanser, laboratuar ve diş tedavi merkezleri gibi sağlık tesislerinin yapılabilirliklerini araştırır ; etüd ve projelerini yapar, işletmeler kurar, kurdurur, işletir, yönetir;
i) Yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle geçici veya devamlı işbirliği yapar ; şirketler kurar , kurulmuş şirketlere iştirak eder , paylarını satın alır ve satar;
j) Vakfın konusu ile doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili bulunan veya vakfın gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli ya da bunun gerçekleşmesini sağlayabilecek olan menkul ve gayrimenkul mallara ilişkin her çeşit işlemleri yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yapar ; bu cümleden olarak menkul ve gayrimenkul malları satın alır, satar , üzerlerinde rehin , ipotek ve irtifak hakları tesis eder, her türlü hak ve alacaklar üzerinde temlik ve temellük de dahil bilcümle iltizami ve tasarrufi işlemlerde bulunur;
k) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bağış ve yardım kabul edebilir;
l) Öncelikle Ankara Üniversitesi’ ne olmak koşuluyla her durumdaki taşınır ve taşınmaz mallarıyla araç ve gereçlerini aynı amacı güden kuruluşlara bağışlayabilir, devredebilir, tahsis edebilir.
m) Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarıyla öğrencilerinin spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerini destekler.
Bu konularda izin alınması gerekenler için ilgili makamlara başvurulur.

Vakıf Mal Varlığı

Madde 4: İşbu senede ekli listede gösterilen Ankara Üniversitesi öğretim elemanları , çalışanları, mezunları, emeklileri ve Vakfın kurucuları tarafından 125.000.000 TL. vakfa tahsis edilmiştir.

Vakfın Organları

Madde 5: Vakfın Organları a)Genel Kurul, b)Yönetim Kurulu ve c)Denetleme Kuruludur.

Genel Kurul

Madde 6: Genel Kurul
a) Ankara Üniversitesi Rektörü,
b) Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcıları,
c) Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu,
d) Bir önceki dönem Rektörü,
e) Genel Sekreter,
İle aşağıda ad ve soyadları yazılı kurucu üyeler;
a) Prof. Dr.Necdet SERİN
b) Aypar ALTINEL
c) Prof. Dr. Semih BASKAN
d) Prof. Dr. Ferruh DİNÇER
e) Prof. Dr. Metin KIRATLI
f) Prof. Dr. Günal AKBAY
g) Prof. Dr. Fevzi RENDA ile aşağıda ad ve soyadları yazılı kişilerden oluşur.
1) Prof. Dr. Emin TEKELİ
2) Prof. Dr. Cemal AYDIN
3) Prof. Dr. Celal GÖLE
4) Prof. Dr. Cemal TALUĞ
5) Prof. Dr. Sezai YAMAN
6) Prof. Dr. Sait YAZICIOĞLU
7) Doç. Dr. Metin FEYZİOĞLU
8) Yekta Güngör ÖZDEN
9) İhsan Akif DELİLBAŞI’ından oluşan 9 kişi ömür boyu Genel Kurul üyesidirler.
Genel Kurul tarafından seçilen bu üyelerden 1 veya daha fazlasının boşalması halinde Vakıf Yönetim Kurulu’nun önerisi ile ilk Genel Kurul toplantısında yeni üye seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılırlar. Genel Kurul üyesi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulda oy kullanamazlar.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 7: Kurulun Görev ve Yetkileri şunlardan ibarettir.
a) Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi ve görevlerinin ifası için her türlü kararları ve tedbirleri almak,
b) Kararların uygulanmasını temin ve kontrol etmek ve bunun için gerekli her türlü incelemeleri yapmak ve yaptırmak,
c) Mevzuat ve vakıf senedi ile kendisine verilen görevleri yapmak,
d) Vakıf senedini değiştirmek,
e) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, azletmek,
f) Denetleme Kurulu üyelerini seçmek, azletmek,
g) Her hesap yılı sonunda Yönetim Kurulunca tanzim edilen ve Denetleme Kurulunun onayından geçen vakıf bilançosu ve kar-zarar hesabı ile Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek, bunları tasdik veya red etmek,
h) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibra edilip edilmemesini görüşerek karara bağlamak
i) Yönetim kurulu tarafından Vakfın gelişmesini sağlamak üzere yapılacak teklif ve tavsiyeleri karara bağlamak,
k) Gerektiğinde vakfın feshine, tasfiyesine karar vermek,
l) Vakfın yurt içinde veya dışında şube, büro, temsilcilikler açmasına karar vermek.

Toplantı Zamanı

Madde 8: Vakıf Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her takvim yılının ilk üç ayı içerisinde yapılır. Bu toplantıda hesap yılı sonunda Yönetim Kurulunca tanzim edilen ve Denetleme Kurulunun onayından geçen vakıf bilançosu ve kar-zarar hesabını gösteren belgeler ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları ve gündem gereğince görüşülmesi gereken diğer hususlar incelenerek karara bağlanır.
Olağanüstü Vakıf Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun isteği üzerine, vakıf faaliyetlerinin gerektirdiği zamanda toplanır ve gerekli kararları alır.

Toplantıya Çağrı

Madde 9 : Vakfın Olağan Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısı üzerine yapılır. Yönetim Kurulunun veya Genel Kurul üyelerinden en az üçte birinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı, kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.
Genel Kurul, en az on gün evvel ,üyelere gönderilecek yazılı bildirim ile toplantıya çağırılır.
Yazılı bildirimde toplantının gündemi, yeri günü saati ile ilk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yapılacağı tarih belirtilir.

Toplantı ve Karar Sayısı

Madde 10: Genel Kurul Toplantılarının yapılabilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda yeter sayı aranmaz.
Toplantıda karar alınabilmesi için katılanların oy çokluğu yeterlidir. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının katıldığı tarafın oyuna itibar olunur.
Genel Kurul toplantılarına Ankara Üniversitesi Rektörü başkanlık eder.
Genel Kurul toplantılarına katılan her üyenin bir oy hakkı vardır.
Görüşmeler gündem sırasına göre yapılır.Gündem sırası ancak genel kurul kararı ile değiştirilebilir. Gündem dışı bir konunun görüşülebilmesi toplantıya katınla üyelerin çoğunluğunun kabulüne bağlıdır.

Yönetim Kurulu

Madde 11: Yönetim Kurulu, Genel Kurulun iki yıl için seçtiği 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’na dışarıdan en çok 2 üye alınabilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından 1 Başkan, 1 Yazman ve 1 Sayman seçer. Kurul her ay en az bir kez toplanır. Ankara Üniversitesi Rektörü Kurulu toplantıya çağırabilir, istediği zaman toplantılara katılır ve katıldığı toplantının başkanlığını yapar.
Başkanın bulunmadığı zaman toplantıya Yazman üye Başkanlık yapar ve Başkana ilişkin yetkileri kullanır.
Yazman, defterlerin düzenli tutulmasıyla yazışmaların yürütülmesinden; Sayman mali raporların hazırlanmasıyla akçalı işlemleri yerine getirilmesinden sorumludur.

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır :
a) Vakfı, yürürlükteki kurallar, Vakıf Senedi ve Vakıf Genel Kurulu kararlarına uygun olarak yönetmek ve temsil etmek,
b) Vakfın amacının gerçekleşmesi, görevlerini yerine getirmesi için alınması gerekli karar ve önlemlerle ilgili olarak Vakıf Genel Kurulu’na önerilerde bulunmak,
c) Yıllık Çalışma Raporu ile Bilançoyu, Kar-Zarar Çizelgesi’ni hazırlayıp aktarma önerileriyle birlikte Genel Kurul’a sunmak,
d) Yıllık Çalışma Programı ile gelecek yıla ait Tahmini Bütçe’yi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
e) Yürürlükteki kurallara uygun biçimde Vakfın defter ve kayıtları tutmak ve korumak,
f) Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona eren kişi yerine ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak üyeyi seçmek,
g) Vakıf adına imzaya yetkili olanlarla bunların imza yetkilerinin kapsam ve sınırlarını belirlemek,
h)Bağışları kabul etmek,
ı) Vakıf personelinin atanma, yükselme, yer değiştirme, cezalandırma ve göreve son verme işlemlerini yerine getirmek,
i) Vakfın amacı kapsamındaki çalışmalarını yürütmek için kredi almak, avans vermek,
j) Vakfın amacını gerçekleştirebilmek için yetkili makamlardan izin alarak taşınır ve taşınmaz mallarla bunlarla ilgili hakları edinmek, devretmek, rehnetmek ve bu kapsamda her tür hukuksal işlemlerde bulunmak,
k) Vakfın çalışma düzeni ve yöntemiyle Vakıf çalışanlarının atama, yükselme, yer değiştirme, disiplin, göreve son verme ve özlük haklarıyla ilgili olarak Vakıf Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan İç Yönetmelikleri inceleyip onamak, yürürlüğe koymak, değiştirmek ve yürürlükten kaldırmak.

Denetleme Kurulu

Madde 12 : Genel Kurul tarafından 2 yıl süre ile vazife görmek üzere seçilen 3 kişilik Denetleme Kurulu, vakfın faaliyetleri ile hesap ve defterlerini denetler. Denetçilerin en az ikisinin A.Ü. öğretim üyeleri arasından seçilmesi şarttır. Süresi biten denetçilerin yeniden seçilmesi caizdir.

DİĞER HÜKÜMLER

Mali Hükümler

Madde 13 : Vakıf gelirleri şunlardan ibarettir,
a) Vakıf tarafından ifa edilen her nevi hizmet karşılığı sağlanacak gelirler,
b) Vakfa veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler ve özel kişilerden kiralanan menkul ve gayrimenkullerden elde edilen gelirler,
c) Vakfın iştirak ve işletmelerinden elde edilen gelirler,
d) Yayın gelirleri,
e) Vakfa yapılacak her çeşit bağış ve yardımlarla , vasiyetler ve bunlardan elde edilen gelirler,
f) Her nevi sertifika ve belge ifası karşılığı alınacak masraflar,
g) Sair gelirler,

4962 sayılı kanunun 20. maddesi uyarınca Vakfın yıllık geliri, en az üçte ikisi nev’i itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin ve hizmetlerin yerine getirilmesi doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

Vakıf Bütçesinden Sarfiyat

Madde 14: Vakıf bütçesinden sarfiyat, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı veya onun tevkil edeceği bir Yönetim Kurulu Üyesi veya muhasibin müşterek imzaları ile yapılır.

Vakfın Sona Ermesi

Madde 15: Vakfın sona ermesi halinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de görüşü alınarak, Vakfın mal varlığı Ankara Üniversitesi’ne veya aynı amaçlı başka bir vakfa tahsis edilir.

VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

T.C. Ankara 26’ncı Asliye Hukuk Mahkemesinin 1995/359 Esas 1996/17 Kararı ile Vakıf Senedinin 13’üncü maddesi yeni şekli ile senette yer almıştır.
T.C. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/467 Esas 1998/134 Kararı ile Vakıf Senedinin 3’ üncü , 6ncı ve 11 inci maddeleri yeni şekilleri ile senette yer almıştır.
T.C. Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/236 Esas ve 2000/233 Sayılı Kararı ile Vakıf Senedi’nin değişik 6 ıncı maddesi yeni şekli ile senette yer almıştır.
T.C. Ankara 19 uncu Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/289 Esas ve 2001/472 Sayılı Kararı ile Vakıf Senedi’nin değişik 11. maddesi yeni şekli ile senette yer almıştır.
T.C Ankara 21. Asliye Hukuk mahkemesinin 2005/35 Esas No ve 2005/128 Kararı ile Vakıf Senedinin değişik 2,3/a-l-m, 13/son maddesi yeni şekli ile senette yer almıştır.